بررسی تأثیر تغییر در خط‌مشی‌های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد حسابداری، ایران.

چکیده

‌بررسی تأثیر تغییر در خط‌مشی‌های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری هدف این پژوهش است. انتظار می‌رود تغییر خط‌مشی در حسابداری بخش عمومی موجب اصلاح و بهبود فرایندها، بهبود تعاملات برون‌سازمانی و کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی شود. روش پژوهش پیمایشی است. از نظر زمانی نیز در سال 1396 انجام شده است. داده‌ها، از طریق تعداد 119 پرسش‌نامه‌ که بین دانشجویان، اساتید و خبرگان رشته حسابداری توزیع شده جمع‌آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها نیز آزمونt  استیودنت به کار گرفته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تغییر در خط‌مشی‌های حسابداری بخش عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار است. همچنین شواهد حاکی از این است که تغییر در خط‌مشی‌های حسابداری بخش عمومی بر بهبود تعاملات برون‌سازمانی، کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی تأثیرگذار است. با توجه به تأثیر تغییر در خط‌مشی‌های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری، می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت فرایندهای کاری سازمان‌ها، بهبود یافته و کارایی افزایش یابد. همچنین در سازمان‌ها پنهان‌سازی، تقلب، تخلف و فساد مالی کاهش یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of a Change in the Public Sector Accounting Policies on Administrative Reform

نویسندگان [English]

 • Gholamreza kordestani 1
 • Amir Khanaki 2
 • Horie ghanooni shishwan 2
1 Associate Professor in Accounting, Imam Khomeini International University, Ghazvin, Iran.
2 M.A. in Accounting, Iran.
چکیده [English]

The objective of this study is the impact of a change in the public sector accounting policies on administrative reform. policy change in the public sector accounting will improve processes, external administrative corruption-financial. Research method is survey. In terms of time, it was done in 2017. Data from 119 questionnaires that students, professors and experts in the field of accounting distributed were collected. Student t test is used to analyze the hypotheses. These findings suggest that the change in the public sector accounting policies on improving processes influential also change in policies on improving public sector accounting external interaction, reducing the financial and administrative corruption-violations. Given the impact of changes in public accounting policies on administrative reform It can be concluded that the management of the business processes of the organizations will be improved and efficiency will increase also reduces fraud, Infringement, and financial corruption in organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policies Public Sector Accounting
 • Accrual Accounting
 • Administrative Reform

 

 • Ahmad, N. (2016). “Investigating the Factors Influencing User’s Resistance towards Accrual Accounting”. Procedia Economics and Finance, 35, 17-26.
 • Becker, S. & Tobias, J. (2013). “The Translation of Accrua Accounting and Budgeting and the Reconfiguration of Public Sector Accountants Identities”. Critical Perspectives on Accounting.
 • Christiaens, J. & Rommel, J. (2008). “Accrual Accounting Reforms: Only for Businesslike (Parts of) Governments”. Financial Accountability & Management, 1(24), 59-75
 • Cohen, S. (2012). “Cash Versus Accrual Accounting Measures in Greek Municipalities: Proxies or not for Decision Making?”. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 8(3), 22-203.
 • Ilie, M. & Nicoleta, E. (2012). “IPSAS and the Application of These Standards in the Romania”. Procedia  Social and Behavioral Sciences, 62, 35-39.
 • Khan, F. (January 28, 2016). “Comparative Analysis between Accrual Basis and Cash Basis Accounting in the Aspect of Financial Reporting (A Study on Some Selective Local Firms in Bangladesh)”. Available at: SSRN: https://ssrn.com/abstract= 2723802 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2723802.
 • McPhee, I.(2006). “Financial Management in the Public Sector: How Accrual Accounting Enhances Governance and Accountability”. CPA Australia Public Sector Finance and Management Conferenc.
 • Oulasvirta, L. (2013) “The Reluctance of a Developed Country to Choose International Public Sector Accounting Standards of the IFAC A Critical Case Study”. Critical Perspectives on Accounting, DOI:10.1016/j.cpa. 2012.12.001.
 • Saleh, Z. (2007). “Malaysian Governmental Accounting: National Context and User Orientation”. International Review of Business Research Papers, 2(3), ‌376-384.
 • Seguin, K. L. (2008). “Accrual Accounting Implementation in the Canadian Federa Government”. A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Business Administration, Sprot School of Business, Carleton University Ottawa, Ontario.
 • Tri. J., Wahyu. P., Philomena, L. & Guthrie, J. (2017). “Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in Implementation”. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 1(29), 104-137.
 • Tudor, T. & Mutiu, A. (2008). “Cash Versus Accrual Accounting in Public Sector”. Studia Oeconomica, 3(1), 36-51.