بررسی ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (مبتنی بر مفهوم مسؤولیت پاسخگویی) در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دستگاه های اجرایی دولتی است. به منظور تعیین پیامدهای تدوین استانداردهای حسابداری برای دستگاه های اجرایی، تأثیر این استانداردها بر چهار عامل شامل استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر ایفای مسؤولیت پاسخگویی، ارتقای خصوصیات کیفی صورت های مالی، بهبود فرایند حسابرسی و اعتباردهی به صورت های مالی و همچنین بهبود فرایند مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی دولتی در قالب چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه است و قلمرو زمانی این پژوهش محدود به مقطع زمانی خاصی نیست. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را مدیران و کارشناسان مسؤول سازمان امور اقتصادی و دارایی، معاونت هزینه و خزانه معین فارس و ذی حسابان و حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دستگاه های اجرایی شهر شیراز تشکیل می دهند. برای انجام این پژوهش کل جامعه مذکور به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر موارد ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Governmental Accounting Standards Establishment Necessity (Base on Accountability) in Capital Assets Plans

نویسندگان [English]

 • aboumoslem asadi 1
 • Meysam Jafaripour 2
1 M.A. in Accounting, Iran.
2 Lecturer in Accounting, Accounting Department, Payam Noor University, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the consequences of the establishment of govermental accounting standards (based on accountibility) for plans of capital assets acquisition considered for governmental executive organizations. To determine the consequences of establishment of accounting standards for executive organization’s, The effect of these standards on these four factors is examined by using of four hypothesis ,these factors include place an accounting system and financial reporting based upon accountibility, the promotion of the qualitative characteristics of the financial reports, improvement of auditing process of financial reports, and also the improvement of financial management process in the governmental executive organizations. The data were collected by a questionnaire and the time interval of this study does not belongs to a specified period. The statistical population of this study consists of the managers and experts in organization of economic affairs and finance ,Fars deputy of price and treasurer, and the auditors of executive organizations of Shiraz. We select all of mentioned population as the samples of our study. The results show that establishment of accounting standards for governmental executive organizations is effective on mentioned factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Governmental Accounting Standard
 • Capital Assets Plans
 • Accountability
 • Qualitative Characteristics of the Financial Reports
 • Auditing
 • باباجانی، جعفر. (۱۳۷۲). ”سیر تطور حسابداری دولتی در ایران؛ در چارچوب قانون محاسبات عمومی“. ماهنامه حسابدار، شماره های ۳ و ۴، ۸۷-۶۷.
 • باباجانی، جعفر. (۱۳۷۸). ”ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری دولت جمهوری اسلامی ایران“. دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • باباجانی، جعفر. (۱۳۸۲). ”تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی“. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، شماره ۳۱، ۱۳۰-۹۷.
 •  باباجانی، جعفر؛ دهقان، حسین. (۱۳۸۴). ”نقش حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان“. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره های ۱۲ و ۱۳، ۲۶-۱.
 • باباجانی، جعفر. (۱۳۸۶). حسابداری و کنترل های مالی دولتی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ پنجم.
 • باباجانی، جعفر. (۱۳۸۹). ”ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالش های فراروی آن“. فصلنامه حسابرس، شماره ۴۹، 83-68.
 • حجتی، غلامرضا. (۱۳۹۰). مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی و محاسباتی. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
 • صفار، محمدجواد؛ رحیمیان، نظام الدین. (۱۳۸۱). ”اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی“. دانش حسابرسی، 2(۴)، ۶۲-۵۱.
 • کردستانی، غلامرضا؛ نصیری، محمود. (۱۳۸۸). ”کارایی گزارشگری مالی و ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی در بخش عمومی“. مجله حسابدار، شماره های تیر و مرداد، ۶۵-۵۸.
 • کاظمی، سید عباس. (۱۳۸۱). بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمان ها. تهران: انتشارات سمت.
 •  مهدوی، غلامحسین. (۱۳۷۹). ”نظام پاسخگویی و حسابداری دولتی در ایران“. فصلنامه حسابرس، شماره ۷، ص ص، ۴۳-۳۸.
 • مهدوی، غلامحسین؛ کارجوی رافع، نریمان. (تابستان، ۱۳۸۴). ”بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل“. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(2)، شماره پیاپی ۴۳، ۱۳۲-۱۴۶.
 • Challen, D. & Jeffery, C.(2003). “Harmonization of Government Finance Statistics and Generally Accepted Accounting Principal”. Australian Accounting Review, 13(2),48-53.
 • Chan, L.J. (2003). “Government Accounting: An Assessment of Theory, Purposes and Standards”. Public Money & Management, 20(1), 19-26.
 • Fountain, J.R., Patton, T.K. & Steinberg, H.I. (2007). “Imroving Performance Reporting for Government”. New Guidance and Resources.
 • Hughes, J.W. & Points, R. (2004). “Should Financial Reporting Standards Be Established for Budget Reports in the Public Sector?”. The Journal of Government Financial Management, 53(3), 18-26.
 • Kreklow, S.R. (2006). “Performance Management and the Modern Budget Office”. Government Finance Review, 22(2), 94-95.
 • Mcphee, Ian. (2006). “How Accrual Accounting Enhances Governance and Accountability”. CPA Australian Public Sector Finance and Management Conference.
 • Walker, R.G. (2002). “Are Annual Reports of Government Agencies Really General Purpose If They Do Not Include Performance Indicator”. Australian Accounting Review, 12(1), 42-54.