با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوین، ایران

10.30473/gaa.2022.65609.1614

چکیده

با درنظرگیری جایگاه تاثیر‌گذار کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکتی، ضرورت توجه به موضوع کارایی و اثربخشی این کمیته بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در نتیجه، هدف این پژوهش، ارزیابی قدرت تعمیم‌پذیری و اعتبار الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می‌باشد که با استفاده از روش پژوهش کیفی نظریه داده‌بنیاد استخراج گردیده است. برای این منظور، طی سال1401 با استفاده از روش پژوهش کمی و ابزار پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر از اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و فعالان حرفه که در زمینه کمیته حسابرسی پژوهش و فعالیت داشته‌اند، گردآوری گردید. در این میان، تحلیل بر مبنای الگوسازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت.یافته‌ها حاکی از تایید پایایی و روایی بیرونی و درونی الگوی پژوهش بوده و به‌طور کلی اعتبار برازش و قدرت پیش‌بینی الگو در سطح مطلوب تعیین گردید. ضمناً با استفاده از مقادیر بارهای عاملی و محاسبه مقدار همبستگی شاخص‌های یک سازه با آن سازه، پایایی الگوی اندازه‌گیری قابل قبول ارزیابی شد. همچنین تاثیر شش مسیر برخاسته از الگو شامل شرایط علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها که فرضیات پژوهش مبتنی بر آن‌ها تدوین شده‌اند، از طریق آزمون‌های تحلیل مسیر به طورمعنادار مورد تایید قرار گرفتند.از آنجاییکه یافته‌های این پژوهش موید تاثیرگذاری مولفه‌های مندرج در الگوی ارتقای کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می‌باشد، بنابراین معیارهای مورد اشاره در این الگو، چشم‌انداز روشنی جهت ارزیابی کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، برای شرکت‌ها، مراجع قانون‌گذاری و نهادهای حرفه‌ای فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Assessment of Model for Improving the Efficiency and Effectiveness of the Audit Committee

نویسندگان [English]

  • mehdi Ali Hosseini 1
  • mehdi Beshkooh 2
  • Gholamreza Kordestani 3

1 PhD Student in Accounting, Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 - Assistant Professor of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

3 Department of Accounting, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

considering the influential position of the Audit Committee(AC) in the corporate governance system, it is very important to pay attention to the efficiency and effectiveness of this committee. the purpose of this research is to evaluate the power of generalizability and validity of model of improving the efficiency and effectiveness of AC, which was extracted using the qualitative research method of grounded theory. during 2022, using quantitative research method and questionnaire tool, the required data was collected from university professors, experts and professional activists. the analysis was based on structural equation modeling. The findings indicate the confirmation of the external and internal reliability and validity of the research model, and the validity of the fit and the predictive power of the model were evaluated at the desired level. In addition, by using the values of the factor loadings and calculating the correlation value of the indicators of a structure with that structure, it was determined that the reliability of the measurement model is acceptable. Also, the impact of six paths arising from the model, including causal, intervening, contextual conditions, strategies and outcomes, which the research hypotheses are based on, were meaningfully confirmed through path analysis tests. Since the findings of this research confirm the effectiveness of the components included in the model for improving the efficiency and effectiveness of AC, the criteria mentioned in this model provide a clear perspective for evaluating the efficiency and effectiveness of AC for companies, legislative authorities and professional institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Structural Equation Modeling
  • The Efficiency and Effectiveness of the Audit Committee