نویسنده = مهرداد قنبری
تاثیر اصلاحات پارامتریک در تامین مالی تعهدات بلندمدت سازمان تامین اجتماعی با استفاده ازاکچوئری

دوره 8، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 127-142

10.30473/gaa.2022.59647.1496

هادی فرهادی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ روح اله جمشید پور


تبیین گزارشگری سیاست‌های پولی و مالی در بخش عمومی 25 سال اخیر و تأثیر آن بر بازار سرمایه ایران

دوره 4، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 9-22

مهدی یعقوبی؛ علیرضا مرادی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری


مدیریت عملکرد، چالش های فراروی و تئوری پیچیدگی

دوره 3، شماره 1، آذر 1395، صفحه 49-58

مهرداد قنبری؛ قدرت اله حیدری نژاد؛ کاوه پرندین