دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-184 
2. تدوین مدل جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور

صفحه 33-46

10.30473/gaa.2020.50448.1338

محمد کاشانی پور؛ نظام الدین رحیمیان؛ محمدحسین رحمتی؛ منصور محمدی


10. مدل یابی توسعه اخلاقی و تقوا در حسابداری حوزه سلامت

صفحه 155-164

10.30473/gaa.2020.53283.1380

بابک امانی دادگر؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی


11. ارائه الگوی پیشنهادی کیفیّت گزارشگری مالی بخش عمومی در ایران

صفحه 165-174

10.30473/gaa.2020.51580.1354

علی محمدی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ یعقوب اقدم مزرعه