دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-154 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر تغییر در خط‌مشی‌های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری

صفحه 9-22

غلامرضا کردستانی؛ امیر خانکی؛ حوریه قانونی شیشوان