دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-106 
1. گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی: دوره زمانی مورد نیاز

صفحه 9-18

سید رحمت‌الله اکرمی؛ علی فعال قیومی؛ محمدحسین قدیریان آرانی


مقاله پژوهشی

2. بررسی اثر کنترل بودجه انقباضی بر انحراف بودجه در ایران

صفحه 19-30

سعید بذرافشان؛ احمد خدامی پور