دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-82