دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-96 
1. مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در شهرداری ها

صفحه 7-14

اکبر امینی مهر؛ عبدالکریم مقدم؛ ساره باستانی جهرمی


مقاله پژوهشی

4. ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و محافظه کاری در شرکت های تولیدی دولتی

صفحه 37-46

مریم کاهانی؛ مهدی صالحی؛ کیانا حمیدپور