دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-102 
6. تدوین مدلی برای راهبری دانشگاهی

صفحه 59-70

سید علی حسینی؛ علی رحمانی؛ مرضیه کمرئی