طراحی مدلی برای عوامل کلیدی موفقیت نظام حسابرسی داخلی در صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.30473/gaa.2021.50916.1346

چکیده

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش به منظور شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نظام حسابرسی داخلی در قالب یک مدل با رویکرد آمیخته، در واحدهای تحت پوشش صنعت نفت هدفمند گردیده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، اکتشافی می‌باشد. با توجه به حساسیت و اهمیت صنعت نفت و نقش کلیدی آن در اقتصاد ایران، جامعه آماری هدف این پژوهش، مدیران و اعضای کمیته حسابرسی واحدهای تحت پوشش صنعت مزبور در سال 1397 بوده است.
یافته‌های پژوهش: این نتایج پس از شناسایی، غربال‌سازی، همراستاسازی و مقوله‌بندی در قالب مدل سه شاخگی دسته‌بندی شده و سپس با استفاده از نظر 14 نفر از خبرگان و ضریب لاوشه، اعتبار درونی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها در دو مرحله تعیین گردید. طی این پژوهش، 35 شاخص برای مجموع عوامل کلیدی موفقیت (13 مؤلفه رفتاری، 8 مؤلفه زمینه‌ای و 14 مؤلفه ساختاری) استخراج گردید.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش، بیانگر ارائه مدلی از عوامل کلیدی موفقیت نظام حسابرسی داخلی صنعت نفت در قالب مدل سه شاخگی می‌باشد. توجه به این عوامل، موفقیت واحد مزبور و به تبع آن صنعت را در جهت نیل به اهداف و مأموریت‌های آن تضمین می‌نماید
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for key success Factors in Internal Audit Systems in the Oil Industry

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Rajabi 1
  • mohammadreza pourali 2
  • Yousef Taghi Pourian 3
  • reza Fallah 3
1 PhD. Student of Accounting, Accounting Department, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 Associate Professor, Accounting Department, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
3 Assistant Professor, Accounting Department, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: This research is aimed at identifying a model for the key success factors in internal audit systems, in businesses managed by the oil industry, via a mixed approach.
Research Method: This study is applied in terms of its objective, and it is descriptive-analytical in terms of its data collection. Due to the importance of the oil industry and its key role in the Iranian economy, the statistical population of this  research were the managers and members of the audit committee of the units managed by this  industry in 2018.
Research Findings: Then, the internal validity of the components and indices were calculated using insights of 14 experts and Lawshe coefficient in two phases. In this case, 35 indicators were        recruited for the total key success factors (13  behavioral components, 8 contextual components and 14 structural components).
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The results of this study           demonstrates the presentation of a model of the key factors of success of the internal audit system of the oil industry in the format of a three-pronged model. According to these factors, ensures the success of the unit and consequently the industry in order to achieve its goals and missions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawshe Coefficient
  • Key Success Factors
  • Three-dimensional model
  • Internal Audit System