طراحی مدلی برای عوامل کلیدی موفقیت نظام حسابرسی داخلی در صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.30473/gaa.2021.50916.1346

چکیده

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش به منظور شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نظام حسابرسی داخلی در قالب یک مدل با رویکرد آمیخته، در واحدهای تحت پوشش صنعت نفت هدفمند گردیده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، اکتشافی می‌باشد. با توجه به حساسیت و اهمیت صنعت نفت و نقش کلیدی آن در اقتصاد ایران، جامعه آماری هدف این پژوهش، مدیران و اعضای کمیته حسابرسی واحدهای تحت پوشش صنعت مزبور در سال 1397 بوده است.
یافته‌های پژوهش: این نتایج پس از شناسایی، غربال‌سازی، همراستاسازی و مقوله‌بندی در قالب مدل سه شاخگی دسته‌بندی شده و سپس با استفاده از نظر 14 نفر از خبرگان و ضریب لاوشه، اعتبار درونی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها در دو مرحله تعیین گردید. طی این پژوهش، 35 شاخص برای مجموع عوامل کلیدی موفقیت (13 مؤلفه رفتاری، 8 مؤلفه زمینه‌ای و 14 مؤلفه ساختاری) استخراج گردید.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش، بیانگر ارائه مدلی از عوامل کلیدی موفقیت نظام حسابرسی داخلی صنعت نفت در قالب مدل سه شاخگی می‌باشد. توجه به این عوامل، موفقیت واحد مزبور و به تبع آن صنعت را در جهت نیل به اهداف و مأموریت‌های آن تضمین می‌نماید
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for key success Factors in Internal Audit Systems in the Oil Industry

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Rajabi 1
  • mohammadreza pourali 2
  • Yousef Taghi Pourian 3
  • reza Fallah 3
1 PhD. Student of Accounting, Accounting Department, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 Associate Professor, Accounting Department, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
3 Assistant Professor, Accounting Department, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: This research is aimed at identifying a model for the key success factors in internal audit systems, in businesses managed by the oil industry, via a mixed approach.
Research Method: This study is applied in terms of its objective, and it is descriptive-analytical in terms of its data collection. Due to the importance of the oil industry and its key role in the Iranian economy, the statistical population of this  research were the managers and members of the audit committee of the units managed by this  industry in 2018.
Research Findings: Then, the internal validity of the components and indices were calculated using insights of 14 experts and Lawshe coefficient in two phases. In this case, 35 indicators were        recruited for the total key success factors (13  behavioral components, 8 contextual components and 14 structural components).
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The results of this study           demonstrates the presentation of a model of the key factors of success of the internal audit system of the oil industry in the format of a three-pronged model. According to these factors, ensures the success of the unit and consequently the industry in order to achieve its goals and missions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawshe Coefficient
  • Key Success Factors
  • Three-dimensional model
  • Internal Audit System
انصاری، منوچهر؛ حق‌شناس گرگابی، محمد. (1395). شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش‌محور شدن شرکت‌های تولیدی ایران بر اساس روش نظریه زمینه‌ای. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. دوره سوم. شماره 5.
پویایی، ایمان؛ نادری بنی، ناهید. (1395). بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های تحقیق وتوسعه محصولات هوایی (مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران). فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت. سال ششم. 3 (21).
حسینی، سید علی؛ مداحی، آزاده. مومن زاده، مرضیه. (1395). کارکرد حسابرسی داخلی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران. مدیریت، اقتصاد و حسابداری-حسابداری دولتی. دوره 2، 2 (4): 55-68.
دارابی، سعید؛ امین دوست، عاطفه؛ ایرانپور، مهدی. (1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت پیاده‌سازی لجستیک الکترونیک در شهرک سلامت اصفهان. مدیریت بهداشت و درمان. 7 (3): 55-70.
رضایی، کامران؛ تدین، سحر؛ استادی، بختیار؛ اقدسی، محمد. (1388). عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرآیند و ارایه چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان. نشریه مدیریت صنعتی. 1(3): 52-37.
رهنورد، فرج االله؛ فتحی لیواری، رقیه؛ روشندل اربطانی، طاهر. (1393). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای راهبردهای سازمانی (مطالعه موردی مرکز صداوسیمای آذربایجان شرقی). مدیریت بهره‌وری. 75: 28-93.
عباسی اسفنجانی، حسین. (1396). طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (SEM-PLS). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. 82: 33-65.
محمدپور، مسعود. (1393). حسابرسی داخلی نوین. اولین همایش حسابرسان داخلی صنعت بیمه کشور.
سلیمانی امیری ،  غلامرضا؛  حسنی آذر داریانی، الهام ،(1397)،بررسی نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات،تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 38: 3 تا 21
Alhaqbani, A M (2017). Continuous improvement: Critical success factors in the Saudi public service sector. Ph.D. Thesis, Portsmouth Business School. Operations and Systems Management, University of Portsmouth.
Ansari, M; Haghshenash Gorgabi, M. (2016). Identify and explain the key factors for the success of knowledge-based companies in Iran based on the method of grounded theory. Technology Development Management Quarterly. Third period. Issue 25. (In persian)
Abbasi Esfanjani, H (2017). Designing a commercialization model for academic research by modeling structural equations of partial least squares (SEM-PLS). Quarterly Journal of Business Research. 82: 33-65. (In persian)
Boynton, A.C. and Zmud, R.W. (1984). An Assessment of Critical Success Factors. Sloan Management Review. 25(4):17-27.
Darabi, S; Amin Doost, A; Iranpour, M (2016). Identifying and prioritizing the key factors for the success of electronic logistics implementation in Isfahan health town. Health management. 7 (3): 55-70. (In persian).
Freund, Y.P. (1988). Planner’s guide Critical Success Factors. Planning Review. 16(4): 20-23.
Grunert, K. G. Ellegaard, C. (1992). The Concept of Key Success Factors: Theory and Method, MAPP working paper. 4.
Hosseini, S A; Madahi, A. Momenzadeh, M. (2016). Function of internal audit in Iran and Tehran universities of medical sciences. Management, Economics and Accounting - Government Accounting. Volume 2, Number 2 (4): 55-68. (In persian).
Lam, Sui Lun & Cheung, Ronnie & Wong, Simon & Chan, Elsie S. K. (2013). A survey study of critical success factors in information system project management. International Conference on Internet Studies. Hong Kong, China.
Lawshe CH. (1975). A quantitative approach to content validity, Personnel Psychology. 28: 563-575.
Liu, Di & Zhai, Zhichao. (2017). An empirical study of Agile planning critical success factors, Master of science thesis, Faculty of Computing at Blekinge Institute of Technology. Karlskrona. Sweden.
Mesaros, P; Carnicky, S; Mandicak, T; Habinakova, M; Mackova, D; Spisakova, M. (2016). Model of key success factors for Business Intelligence implementation, journal of systems integration.
Mohammadpour, M. (2014). New internal audit. The first conference of internal auditors of the country's insurance industry. (In persian).
Poyaii, I; Naderi Bani, N. (2017). Investigating and prioritizing the key success factors of aviation products research and development projects (Case study: Iran Aircraft Manufacturing Company). Journal of Standard and Quality Management. The sixth year. 3 (21). (In persian).
Razavi Hajiagha, S H; Shokouhinia, M, Sadat Hashemi, S. (2016). Success Criteria in Oil, Gas and Petrochemical Projects. International Conference on Electrical, Mechanical and Industrial Engineering.
Rezaei, K; Tadayon, S; Ostadi, B; Aqdasi, M (2009). Key success factors in implementing process management and providing a framework for assessing organizational readiness. Journal of Industrial Management. 1 (3): 52-37. (In persian).
Rahnavard, F; Fathi Livari, R; Roshandel Arbatani, T. (2014). Identifying Key Success Factors in Implementing Organizational Strategies (Case Study of East Azerbaijan Broadcasting Center). Productivity management. 75: 28-93. (In persian).
Saleh, F M. (2013). Critical success factors and data quality in accounting information systems in Indonesian cooperative enterprises: An empirical examination, interdisciplinary journal of contemporary research in business. 5(3).
Tsiga, Z; Emes, M; Smith, A. (2017). Critical success factors for projects in the petroleum industry. Procedia Computer Science. 121: 224–231.