تأثیر تعهد حرفه‌ای و ایدئولوژی اخلاقی بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی رفتار اخلاقی حسابرسان شرکت‌های دولتی با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.30473/gaa.2020.50727.1340

چکیده

این پژوهش شواهدی را در مورد مؤلفه‌های اخلاقی مؤثر بر کیفیت حسابرسی ارائه می‌نماید. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه ای خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی می‌باشند. وجود رفتار اخلاقی و شناسایی مؤلفه‌های آن برای حرفه حسابرسی ضروری بوده و نیازی اساسی جهت جلب اعتماد استفاده کنندگان خدمات حسابرسی می‌باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعهد حرفه‌ای و ایدئولوژی اخلاقی، بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی رفتار اخلاقی حسابرسان شرکت‌های دولتی است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه حسابرسان شرکت‌های دولتی شاغل در سازمان حسابرسی می‌باشد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، 830 پرسش‌نامه توزیع و 482 پرسش‌نامه دریافت گردید. داده‌های گردآوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تعهد حرفه‌ای و ایدئولوژی اخلاقی، بر کیفیت حسابرسی و رفتار اخلاقی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد و همچنین نقش میانجی‌گری رفتار اخلاقی حسابرسان شرکت‌های دولتی نیز در این ارتباط تأیید می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Professional Commitment and Ethical Ideology on Audit Quality by Mediating the Ethical Behavior of Governmental Firms Auditors in Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • mahmoud bani 1
  • khosro faghani makrani 2
  • ali zabihi 3
1 PHD StudentT, Department of Accounting, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

This research provides evidence of the ethical components that affect audit quality. In order to maintain their professional credibility, auditors seek to increase the quality of auditing. The existence of ethical behavior and the identification of its components is essential for the audit profession and is a fundamental need to gain the trust of users of audit services. The main purpose of the present research is to investigate the impact of professional commitment and ethical ideology on audit quality with the mediating role of ethical behavior of auditors of Governmental firms working in audit organization. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey and correlational in terms of data collection. The statistical population of this research is all auditors of Governmental firms working in audit organization. In order to achieve the objectives of the research, 830 questionnaires were distributed and 482 questionnaires were received. The data were analyzed by structural equation modeling with a partial least squares approach. The research findings show that professional commitment and ethical ideology have a positive and significant effect on audit quality and ethical behavior, and the mediating role of ethical behavior of state-owned auditors is also confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ETHICAL BEHAVIOR
  • Professional Commitment and Ethical Ideology
  • Audit Quality
اسماعیلی کیا. غریبه، ( 1397 )، استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران: نگرش خبرگان، اعضای حرفه و دانشگاه، دوفصلنامه حسابداری دولتی، سال چهارم، شماره 2، صفحات 115-134
ثقفی. علی، رحمانی.حلیمه، رفیعی.افسانه، (1389)، آموزش اخلاق حسابداری در دوره کارشناسی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره 1، 7-18
جبارزاده کنگرلوئی . فاتحی . سمیه ،متوسل . مرتضی ،(1395)،ایدئولوژی های اخلاقی ،مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت ها ،پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی ،سال 8 ،شماره 31 ،23-40.
حافظ نیا. محمدرضا، (1384)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ یازدهم
حکاک . محمد ،وحدتی . حجت ،موسوی نژاد . سید هادی ،(1395)،تاثیر جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی بر بهبود قضاوت اخلاقی دانشجوین رشته مدیریت (مورد مطالعه : دانشگاه لرستان ) ،پژوهش هاسی مدیریت در ایران ،دوره 20،شماره 4 ،117-146.
رحیمی . حمید ،(1396)،تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه کاشان ،اخلاق ،سال 7 ،شماره 27 ،91-115.
سرمد.زهره، بازرگان.عباس، حجازی.الهه، (1395)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات آگه.
سلمان پناه، نجمه و طالب نیا قدرت اله (1392(، عوامل مؤثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران، فصلنامه حسابداری مدیریت، سال ششم، شماره 18 ، صفحات،87-96.
صالحی. تابنده، (1395)، رابطه اخلاق حرفه ای حسابرس و کیفیت حسابرسی، فصلنامه اخلاق در علوم وفناوری، سال یازدهم، شماره 3، 77-86
گلدوست. مجید، طالب نیا. قدرت، اسماعیل زاده مقری. علی، رهنمای رودپوشتی. فریدون، رویایی .رمضانعلی، ( 1397 )، تحلیل رابطه ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی ( مطالعه موردی استان گلستان )، دوفصلنامه حسابداری دولتی، سال پنجم، شماره1، صفحات 85-98
مرادی. محمد ،خاتونی . مرضیه ،ضیغمی . رضا ،جهانی هاشمی . حسن ،شیخی . محمد رضا ،(1392)، بررسی رابطه تعهد حرفه ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی  آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین،اخلاق پزشکی ،سال 7 ،شماره 24 ،55-78.
نیک بخت . محمد رضا ،مهرگان . محمد رضا ،صفری . حسین ،مسعودی . جواد ،(1397)،تاثیر توسعه رفتار اخلاقی بر بهبود رفتار حرفه ای حسابداران ،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،سال 8 ،شماره 29 ،187-202.
 
Aghdam, Y. and Karimzadeh, H., 2017. The Role of Ethics on Accounting. Retrieved from
Alleyne, P. 2016. The influence of organisational commitment and corporate ethical values
on non-public accountants whistle-blowing intentions in Barbados. Journal of Applied Accounting Research, 17(2), pp.190-210.
Alsua, J.C, Alas. Ruth and Carneiro . J ,(2012), Moral philosophies and Ethical Across Borders: A study of Brazil, China, Estonia and the United States. Academia, Revista Latinoa mericna de Administracion.PP.30-44.
Asrar-ul-Haq, M., Kuchinke, K.P. and Iqbal, A. 2017. The relationship between corporate social responsibility, job satisfaction, and organizational commitment: Case ofPakistani higher education. Journal of Cleaner Production, 142, pp.2352-2363.
Astro Y, Taufiq M, Tertiarto W. 2019, The Effect of Competence, Experience, Independence, Due Professional Care, And Auditor Integrity On Audit Qualitiy With Auditor Ethics As Moderating Variable . Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 5/1, pp. 80-99
Barrainkua I, Espinosa Pike M, ( 2018 ), The Influence of Auditors’ Commitment to  Independence Enforcement and Firms’Ethical Culture on Auditors’ Professional Values and Behaviour, Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting, 21, 17-52
Bashiri Z. (2014). Investigating the relationship between ethical climate with organizational
commitment and turnover intention among telecommunication employee’s cross-correlation
method in Urmia. [MA Thesis]. Urmia: Urmia University. (In Persian).
Baumhart, R. 1961. Prablems in review: How ethical are businessman? Harvard Business Review 39 ( July - August ): 6-9.
Brouard, F., Bujaki, M., Durocher, S. and Neilson, L.C., 2016. Professional Accountants’
Identity Formation: An Integrative Framework. Journal of Business Ethics, pp.1-14.
Chin, W. W. (2003). Issues and opinions on structural equation modeling. MIS Quarterly, 22(1), 7-16.
Choua, Sh. W., & Chen, P. Y. (2009). The influence of individual differences on continuance intentions of enterprise resource planning (ERP). Int. J. Human Computer Studies, 67(6), 484–496.
Chouh, JL. Hsiao-Chiao, W. Tsai-Chung, L. Li-Chi, H. (2007). Reliability and validity of nurses’ job satisfaction scale and nurses’professional commitment. School of Nursing, School of Traditional Chinese  Medicine, ChinaaMedical University, Taichung, Taiwan. 65-75.
Work ethic and commitment to ethics in Iran.
Clinch, G., Stokes, D.J. and Zhu, T. (2010). Audit Quality and Information Asymmetry Between Traders. Accounting and Finance, Forthcoming, Accounting & Finance, 52,35(3): 743-76.
DeFond, M, & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(2-3), 275-326.
Dorantes CA, Hewitt B., Goles T. (2006) "Ethical decision-making in an IT context: The roles of personal moral philosophies and moral intensity", in In System Sciences, HICSS'06 Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on: IEEE, Vol. 8.
Fiolleau, K. and Kaplan, S.E., 2016. Recognizing ethical issues: An examination of practicing industry accountants and accounting students. Journal of Business Ethics,pp.1-18.
Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39−50.
Forsyth DR (1980) ,Taxonomy of ethical ideologies, Journal of Personality and  Social Psychology, 39:175-184.
Hunt, S. D., Wood, V. R., & Chonko, L. B. (1989). Corporate ethical values and organizational commitment in marketing. Journal of Marketing, 53 (3): 79-90.
IAASB. (2011). Audit Quality an IAASB perspective, Available at: www.iaasb.org.
Iqbal, N., Bhatti, W.A. and Zaheer, A., 2013. Corporate ethical values, group creativity, job
commitment and performance: The effect of work response on work context. Management & Marketing, 8(1), pp.79-94.
Ismail,S. Yuhanis,N. (2018). Determinants of ethical work behavior of malayisian public sector auditors. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 10(1): 21-34.
Jazayeri, SZ. Naami, AZ. Shokrkon, H. Taghipor, M. (2006). An investigation of simple and multiple relationships between personality traits and professional commitment among nurses in some ahvaz hospitals. Journal of Education and Psychology. 13 (3): 189-208.
Jeffrey, C., Dilla, W. and Weatherholt, N., 2015. The impact of ethical development and cultural constructs on auditor judgments: A study of auditors in Taiwan. Business Ethics Quarterly, 14(03), pp.553-579.
Knechel, W.R., Krishnan, G.V., Pevzner, M., Shefchik, L.B. & Velury, U. (2013).Audit quality: Insights from the academic literature. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32(1), 385–421.
Kuei, YL. Pi-Li, L. Chiung, MW. Ya-Lung, H. (2002). The relationships among turnover intentions,professional commitment and job satisfaction of hospital nurses. Journal of Professional Nursing. 18 (4): 214-9.
Maroto-Sánchez A. (2012),  Productivity in the services sector: conventional and current explanations. Serv Indust J; 32(5): 719-46.
Mathieu, J . E., & zajac, D. M. (1995). A review and meta- analysis of the antecedents, correlates and consciences of organizational commitment. Psychologicd Balletin, 108(2), 171 -194
Meyer, J. P., & Allen, N. T. (1991). A three – component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-67.
Nga, J. & Lum E. (2013); An investigation into unethical behavior intentions among undergraduate students: A Malaysian Study; J Acad Ethics.
Piff, P.K, Stancato D.M, Cote, S, Mendoza-Denton R. & Keltner, D. (2012); "Higher social class predicts increased unethical behavior"; National Acad Sci, 109:4086–4091
Sadeghi Far, J ( 2007), Personal Value and Organizational Commitment. First Edition, Shiraz: Navid Shiraz.
Santos, S., & Emmalou, N. L. (1998). Factors Related to Commitment of Extension Professionals in the Dominican Republic. Journal of Agricultural Education, 35(3), 57-61.
 Sarmad Z, Bazargan.A, Hejazi.E, (2016), Research Methods in Behavioral Sciences, Twelfth Edition, Tehran, Agah Publications.
 
Schaltegger CH, Torgler B, (2010), Work Ethic, Protestantism and Human Capital. Economic Letter; 107(2): 99-101
Shabani, J., Garkaz, M. and Azar, A.T. (2014), A Survey about the Correlation between the
Corporate Ethical Values and Understanding Earnings Management, International Research Journal of Management Sciences. Vol., 2 (1), pp.7-11.
Shah, S. and Amjad, S., 2017. Investigating moral ideology, ethical beliefs, and moral intensity among consumers of Pakistan. Asian Journal of Business Ethics, pp.1-35.
Shafer, W.E., 2015. Ethical climate, social responsibility, and earnings management. Journal
of Business Ethics, 126(1), pp.43-60.
Tang, T.L.P., Sutarso, T., Ansari, M.A., Lim, V.K., Teo, T.S., Arias-Galicia, F., Garber, I.E.,Chiu, R.K.K., Charles-Pauvers, B., Luna-Arocas, R. and Vlerick, P., (2015). Monetary Intelligence and Behavioral Economics: The Enron Effect—Love of money, corporate ethical values, Corruption Perceptions Index (CPI), and dishonesty across 31 geopolitical entities. Journal of Business Ethics, pp.1-19.
Wallace, J. E. (1995). Organizational and professional commitment in professional and nonprofessional organizations. Administrative Science Quartery, 40(2), 333-349.
Zhang Z. (2011); "On moral hazard of construction project visual organization"; Procedia Engie, 12:156-162.