آثار اجرای نظام نوین حسابداری خزانه بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری و مدیریت دانشگاه ولایت

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.30473/gaa.2020.44828.1239

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اجرای نظام نوین حسابداری خزانه بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی خزانه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان مالی معاونت نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در تهران و سایر استان‌های کشور می‌باشد. جهت گردآوری اطلاعات موردنظر از پرسش‌نامه استفاده‌شده است. در این پژوهش، با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده‌ها، از آزمون t یک‌نمونه‌ای یا میانه برای بررسی فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکی از آن بود که اجرای دستورالعمل جدید حسابداری خزانه، مربوط‌ بودن‌، قابلیت‌ اتکا، قابلیت مقایسه و قابلیت فهم اطلاعات خزانه را افزایش می‌دهد. بااین‌وجود، دستورالعمل جدید حسابداری خزانه، منجر به کاهش به‌موقع بودن اطلاعات خزانه می‌شود. در کل، یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که اجرای دستورالعمل جدید حسابداری خزانه، کیفیت اطلاعات خزانه را افزایش می‌دهد. بنابراین، نظام نوین حسابداری خزانه توانسته است در خصوص پاسخگویی و ارائه اطلاعات سودمند جهت تصمیم‌گیری سودمند واقع شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of the New Treasury Accounting System on the Qualitative Characteristics of Financial Information

نویسندگان [English]

  • Hamed Dehghanzadeh 1
  • gholamreza rezaei 2
1 Faculty member of Accounting Department, Velayat University, Iranshahr, Iran.
2 Assistant Professor in Accounting, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the effects of the implementation of the new Treasury Accounting System on the qualitative characteristics of the Treasury's financial information. The statistical population of the research comprised all managers and financial employees of the Deputy Ministry for Financial Supervision in General Directorate of Economic Affairs and Finance in Tehran and other Iranian provinces. The data was collected using a questionnaire. Considering the normal or abnormal distribution of the data, one sample T-test or Median-test was applied to test the hypotheses. The results of the hypothesis testing indicated that the implementation of the new Treasury Accounting System would increase the relevance, reliability, comparability and understandability of the Treasury data. Nevertheless, the new Treasury Accounting System will reduce the timeliness of the Treasury data. Overall, the findings suggest that the implementation of the new Treasury Accounting System increases the quality of the information of the Treasury. Thus, new Treasury Accounting System has been able to be useful in case accountability and providing information for decision making.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • new Treasury Accounting System
  • Treasury data relevance
  • Treasury data reliability
  • Treasury data comparability
  • Treasury data understandability
اعتمادی، حسین؛ الهی، شعبان و کامران حسن آقایی (1385). "بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال سیزدهم، شماره 43، 3-24.
آقایی، محمدعلی؛ انواری رستوی، علی اصغر؛ احمدیان، وحید و قاسم منظری توکلی (1392). "رتبه‌بندی ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس دیدگاه تهیه‌کنندگان، حسابرسان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ، شماره 38، 1-27.
باباجانی، جعفر (1390). حسابداری و کنترل­های مالی دولتی. چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
پورزمانی، زهرا و داود معینیان (1394). "مطابقت ویژگی های کیفی گزارشگری مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی". فصلنامه حسابداری سلامت ، سال چهارم، شماره 3، 20-44.
حاجیان نژاد، امین؛ پورحیدری، امید و مهدی بهار مقدم (1394). "تدوین چارچوبی برای گزارشگری غیرمالی شرکت‌ها بر مبنای چارچوب مفهومی حسابداری". دانش حسابداری مالی، دوره 2، شماره 2، 7-31.
حبشی، نعمت (1392). "مطالعه روش­های حسابرسی دیوان محاسبات (مؤسسات عالی حسابرسی) دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسلامی ایران". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
حسینی عراقی، سیدحسین (1391). حسابرسی دولتی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی.
خواجوی، شکراله و زهرا نجفی (1394). "آزمون محدودیت‌های حاکم بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال بیست و دوم، شماره 4، 421-440.
روحانی، سیدعلی و داریوش ابوحمزه (1394). ساختار خزانه و روال‌های خزانه‌داری در ایران. تهران: انتشارت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
زارعی، بتول (1393). مدیریت مالی بخش عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
صدری‌نیا، محمد (1385). سابقه و کارکردهای خزانه‌داری در نظام بودجه‌ای ایران. تهران: انتشارت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (1395). دستورالعمل حسابداری خزانه.
معین الدین، محمود؛ طباطبائی نسب، زهره؛ زارع زاده، زهرا؛ (1391). "تأثیر تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری ملی بر ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری". پژوهش تجربی حسابداری مالی، سال 2، شماره 1، 114 تا  130.
معینینان، داود و زهرا پورزمانی (1396). "بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای استاندادرهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارائه اطلاعات". حسابداری دولتی، سال سوم، شماره 2، 93-104.
موسوی شیری، سیدمحمود؛ صالحی، مهدی و صدیقه یوسفی اطاقور (1395). "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی با استفاده از ماتریس رتبه‌ای". دانش حسابرسی، شماره 62، 79- 100.
موسوی شیری، محمود؛ صادقی، محمدحسین و حسین فاتح (1393). "بررسی ویژگی‌های کیفی گزارش‌های مالی تهیه شده بر اساس مبنای حسابداری تعهدی در مقابل مبنای حسابداری نقدی دردانشگاه‌های علوم پزشکی کشور". مجله حسابداری دولتی، سال اول، شماره 1، 29-38.
مهدوی، غلامحسین و محمدهادی ماهر (1392). "بررسی نگرش مدیران نسبت به کیفیت گزارش‌های مالی ارائه شده (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس)". فصلنامه حسابداری سلامت، سال دوم، شماره 1، 78-96.
نمازی، محمد (1395). حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل (جلد دوم). چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
وکیلی فرد، حمیدرضا و وهاب رستمی (1389). "تحلیل دامنه شکاف عدم تقارن اطلاعاتی بین اعضای حرفه، تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری بر پایه ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی". مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره 6، 25-39.
یادگاری، سیامک و مهدی علی­مددی (1390). "بررسی نکاتی پیرامون اصلاح نظام خزانه­داری دولت". مجله اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، شماره­های 1 و 2، 145-154.
Bashir, Y. M. (2016). “Effects of Treasury Single Account on Public Finance Management in Nigeria”. Research Journal of Finance and Accounting, Vol.7, No.6, 164-170.
Caperchione, E. (2006). “The New Public Management: A Perspective for Finance Practitioners”. FEE Public Sector Committee.
Chan, J. and C. Xiaoyue (2002). “Models of public budgeting and accounting”. OECD Journal on Budgeting, Vol. 2, Supplement 1, Paris, OECD.
Grace, N. (2014). “New Public Management and Accrual Accounting Basis for Transparency and Accountability in the Nigerian Public Sector”. IOSR Journal of Business and Management, Volume 16, No. 7, 104-113.
Hansen, D. R. and M. M. Mowen (2007). Managerial Accounting, 8th Edition, Mason: Thomson South-Western.
Hehamahua, A. (2011). “Procurement of goods and services, corruption, and Bureaucratic Reform”. http://www.lkpp.go.id, retrieved on 13 March 2012.
Hyndman, N. and C. Connolly (2011). “Accruals Accounting in the Public Sector: A Road Not Always Taken”. Management Accounting Research, Vol. 22, No. 1, 36-45.
Ijeoma, N. B. (2014). “The Impact of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) on Reliability, Credibility and Integrity of Financial Reporting in State Government Administration in Nigeria”. International Journal of Technology Enhancements and Emerging Engineering Research, Vol. 2, No. 3, 2347-4289.
Yamada, Y. (2007). “Objectives of Financial Reporting and Their Problems in Government Accounting”. Government Auditing Review, Vol. 14, 3-12.