مطالعه وضعیت تعادل نسلی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران با استفاده از مدل بومی حسابداری نسلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

10.30473/gaa.2019.41644.1223

چکیده

حسابداری نسلی موضوعی است که برای اندازه گیری تحمیل بار مالی نسبی بر روی نسلهای مختلف تکامل و توسعه یافته است. پژوهش حاضر به دنبال طراحی و تدوین مدل حسابداری نسلی متناسب با ساختار اقتصادی و مالی کشور ایران و بررسی نحوه برخورد با نسلهای مختلف از دیدگاه سیاست های مالی دولت است. این پژوهش یک پژوهش توسعه ای است، از نظر زمان انجام پژوهش یک پژوهش طولی از نوع آینده نگر و سری زمانی از سال 1389 لغایت 1464 میباشد و از نظر نوع داده ها یک پژوهش توصیفی-تحلیلی غیر آزمایشی از نوع شبه تجربی یا مشاهده ای است. این پژوهش فاقد جامعه و نمونه آماری بوده و در برگیرنده محیط آماری است. نتایج نشان داد که با فرض تداوم سیاست های مالی کنونی، هرچه نرخ رشد GDP در کشور بالاتر و نرخ تنزیل پایینتر باشد، میزان عدم تعادل نسلی بیشتر خواهد شد و عدم تعادل نسلی به سود نسل آتی و ضرر نسل فعلی میباشد. در اینجا مفهوم محدودیت با جمع صفر مصداق پیدا میکند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the state of equilibrium in the state budgeting system of Iran Using the Native Generation Accounting Model

نویسنده [English]

 • babak jamshidinavid
Department of Accounting,kermanshah branch, islamic azad university,kermanshah, iran
چکیده [English]

 Generational accounting is an issue that has evolved and developed to measure the relative financial burden imposed on different generations. The present study seeks to design and develop a generational accounting model commensurate with the economic and financial structure of Iran and to study the way of dealing with different generations from the point of view of financial policies of the state. This research is a developmental research. From the viewpoint of the research time, a longitudinal, forward-looking and time series research is conducted from 2010 to 2083. This research has no population and statistical sample and includes the statistical environment. The results showed that with the assumption of the continuation of current financial policies, the higher the GDP growth rate in the country and the lower the discount rate, the more generational imbalances will increase, and the generation imbalance will be in the benefit of the future generation and disadvantage of the current generation. Here, the concept of constraint is an example of zero sum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Generational accounting
 • Generational balance
 • Budget deficit
 • intergovernmental budget constraints
 • Generational account
 • Government budgeting
 • باباجانی، جعفر. (1379). نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی. فصلنامه حسابرس، 7،  34-26.
 • بخردی نسب، وحید و ژولانزاد، فاطمه. (1397). تأثیر تأمین مالی دولت بر حسابداری نسلی. مجله حسابداری سلامت، 7(1)، 56-32.
 • توحیدی‌نیا، ابوالقاسم. (1391). مدل اسلامی-ایرانی عدالت بین نسلی در بهره‌برداری از منابع طبیعی پایان‌پذیر، مطالعه موردی منابع نفت ایران. رساله دکترای تخصصی علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع).
 • جمشیدی نوید، بابک. (1391). طراحی و تدوین مدل بومی حسابداری نسلی در ایران. رساله دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • حساب‌های ملی ایران از سال 1389-1338. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره حساب‌های ملی. قابل‌دسترس در www.cbi.ir.
 • حسینی امین، زهره و همکاران. (1392). حسابداری نسلی روشی برای تجزیه‌وتحلیل و برنامه‌ریزی بلندمدت مالی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س).
 • کرباسی یزدی، حسین. (1385). حسابداری نسلی و انتقالات مربوط به نسل‌ها. مجله دانش حسابرسی، 19، 27-15.
 • سازمان حسابرسی. (1390). مفاهیم نظری حسابداری دولتی ایران.
 • قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
 • قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
 • گزارش اقتصادی (1389). معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات.
 • گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1390). مرکز آمار ایران، قابل‌دسترس در www.amar.org.ir.
 • ملکی نژاد، امیر. (1389). محاسبه نرخ تنزیل بین نسلی برای پروژه‌های بخش عمومی ایران با تکیه‌بر آموزه‌های اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع).

 

 • An, C.Y., Chun, E., Gim, N., Hwang  & Lee, S. (2011). Intergenerational resource allocation in the Republic of Korea. in: Lee. R. and A. Mason (eds.). Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective, Cheltenham, 381–393.
 • Auerbach, A.J. (2011, June 23). Long Term Fiscal Sustainability in Major Economies. Tenth BIS Annual Conference, Fiscal Policy and its Implications for Monetary and Financial Stability, Lucerne, Switzerland.
 • Auerbach, A., Gokhale. J. & Kotlikoff. (1991). Generational Accounts.
 • Laurence. J. & Kotlikoff. (1997). Reply to Diamonds & Cutlers Review Generational accounting. National Tax Journal, (50)2, 303-314.
 • Hackman, T., Moog, S. & Raffel hüschen, B. (2011). Ehrbarer Staat? Die Generationenbilanz. Update 2011: Was die Pflegere form bringen könnteund was sie bringen sollte, Argumente zu Marktwirtschaft und Politik, 114.
 • Hallberg, D.T., Lindh, G. Öberg & Thulstrup, C. (2011). Intergenerational redistribution in Sweden's public and private sectors. Lee, R. & A. Mason (eds.), Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective, Cheltenham, 421-433.
 • Hans A., Holter. (2011, January). Accounting for Cross Country Difference in Intergerational Earning: Persistence. University of Pensylvania, 2.
 • Jamesk, K., Galbraith, L., Randall, W. & Mosler, W. (2009). The Case Against Intergenerational Accounting. Public Policy Brief, 98.
 • Kotlikoff, L.J. & Leibfritz, W. (1999). An international comparison of generational accounts, in: auerbach. A.L. Kotlikoff & W. Leibfritz (eds.), Generational Accounting around the world, Chicago, 73-102.
 • McCarthy, D., Sefton, J. & Weale, M. (2011). Generational Accounts for the United Kingdom. NIESR Discussion Paper, 377, 1-29, Available at: http://scholar.googleusercontent.com.
 • Patxot, C.E., Rentería, M., Sánchez, R. & Souto, G. (2011). How intergenerational transfers finance the lifecycle deficit in Spain. R. Lee, & A. Mason (eds.), Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective, Cheltenham, 241-255.
 • Ruffing, C. Van De water, P. & Kogan, R. (2014). Generational Accounting. Is Complex, Confusing, and Uninformative, Report of Center on Budget and Policy Priorities.
 • Ter Rele, H. & Labanca, C. (2011). Lifetime Generational Accounts for the Netherlands. CPB Discussion Paper Series, 170.