بررسی تطبیقی کارایی عملکرد مدیران مختلط در مقایسه با مدیران خالص در بخش عمومی از دیدگاه فعالان حرفه‌ای و دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

مدیریت عمومی نوین، به مدیران توانا برای کنترل و اجرای امور است. برای کسب یک جایگاه مدیریتی، یکی از موارد مورد اهمیت تخصص مدیر و ارتباط تخصص و پست سازمانی است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی کارایی عملکرد مدیران مختلط در مقایسه با مدیران خالص در بخش عمومی از دیدگاه فعالان حرفه‌ای و دانشگاهی است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه 15 نفره از فعالان حرفه‌ای و دانشگاهی است که به‌وسیله تکنیک دلفی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اندازه‌گیری پژوهش حاضر پرسشنامه است و برای تحلیل نتایج پس از بررسی نرمال‌بودن داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 22، در قالب 2 فرضیه از آزمون پارامتریک t تک نمونه‌ای و t مستقل استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از دیدگاه کل پاسخ‌دهندگان، مدیران مالی خالص کیفیت مدیریت و کنترل‌کنندگی بیشتری دارند. همچنین از دیدگاه مدرسان دانشگاه نیز این مطلب تأیید شد. در مقابل از دیدگاه فعالان حرفه‌ای، مدیران مالی مختلط کیفیت مدیریت و کنترل قوی‌تری دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Review of the Performance of Hybrid Managers Compared to Pure Managers in the Public Sector from the Perspective of Professional and Academic Activists

نویسندگان [English]

 • zohreh hajiha 1
 • hossein rajabdori 2
1 PhD. student in Accounting, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences Branch, East Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The new public management is to enabling administrators for controlling and running affairs. For getting a management position, one of the important cases is manager specialty and the relation of expertise and organizational post. The aim of this research is to evaluate the comparative performance of hybrid managers compared to pure managers in the public sector from the perspective of professional and academic activists. This study is survey-functional. The study sample includes 15 groups of professional and academic activists that are studied by Delphi technique. This research tool is a questionnaire and to analyze the results after reviewing the normality of data by SPSS software version 22, in the form of two hypotheses, one sample t parametric test and  independent t was used. The results showed that with the viewpoints of all respondents, pure managers and controllers have more controlling and management quality. Also, this was confirmed by the viewpoints of the university instructors. In contrast, from the perspective of professional activists, hybrid managers and controllers have stronger control and management quality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hybrid Managers
 • Pure Managers
 • New Public Management
 • احمدی، نسیبه. (1388). ”معرفی و نقد روش دلفی“. کتاب ماه (علوم اجتماعی)، 22،‌ 108-95.
 • باباجانی، جعفر؛ عادل آذر و مرتضی معیری. (1392). ”عوامل و محرک‌های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران“. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(37)،‌ 37-1.
 • پاشایی‌زاد، حسین. (1387). ”نگاهی اجمالی به‌روش دلفی“. فصلنامه پیک‌نور (علوم انسانی)، 6(2)، 79-63.
 • حاجیها، زهره؛ شمسی، علی. (1394). ”اثر کنترل بودجه بر انحرافات و انعطاف‌پذیری بودجه شهرداری‌های کشور (در دوران‌های ثبات و تلاطم بودجه‌ای)“. حسابداری سلامت، 4(2)، 38-22.
 • طالب‌نیا، قدرت‌اله؛ رجب‌دری، حسین؛ روستامیمندی، اعظم. (1394). ”بررسی اثر رجحان پاسخ خواهی اجتماعی بر پاسخگویی در مدیریت عمومی نوین“. فصلنامه حسابداری سلامت، 3(13)،‌ 65-45.
 • کیایی، محمدزکریا؛ سالاری، محمدرضا؛ مرادی، رضا. (1392). ”ارزیابی مهارت های مدیریتی اثربخش در مدیران مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین“. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۱۸(۵)، ۵۱-۵۶.
  • Bogt, H.T., Helden, J.V. & Vander Kolk, B. (2016). “New Development: Public Sector Controllership Reinventing the Financial Specialist as a Countervailing Power”. Public Money & Management, 5(36), ‌379-384.
  • Burns, J. & Baldvinsdottir, G. (2005). “An Institutional Perspective of Accountants’ new Roles the Interplay of Contradictions and Praxis”. European Accounting Review, 4(14), ‌725-757.
  • Byrne, S. & Pierce, B. (2007). “Towards a more Comprehensive Understanding of the Roles of Management Accountants”. European Accounting Review, 3(16), ‌469-498.
  • Caglio, A. (2003). “Enterprise Resource Planning Systems and Accountants: Towards Hybridization?”. European Accounting Review, 1(12), ‌123-153.
  • Granlund, M. & Lukka, K. (1998). “Towards Increasing Business Orientation: Finnish Management Accountants in a Changing Cultural Context”. Management Accounting Research, 2(19), 185-211.
  • Hood, C. (1995). “The New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme”. Accounting, Organizations and Society, 2/3(20), 93-109.
  • Hopper, T. M. (1980). “Role Conflicts of Management Accountants and their Position within Organization Structures”. Accounting, Organizations and Society, 4(5), ‌401-411.
  • Jablonsky, S., Keating, P.J. &  Heian, J.B. (1993). Business advocate or corporate policeman? assessing your role as financial executive (1 Edition). The United States of America: Financial Executive Research Foundation.
  • Kurunmäki, L. (2004). “A Hybrid Profession the Acquisition of Management Accounting Expertise by Medical Professionals”. Accounting Organizations and Society, 3/4(29), 327-347.
  • Loo, R. (2002). “The Delphi method: A Powerful Tool for Strategic Management Policing”. International Journal of Polics Strategies & Management, 4(25), 762-769.
  • Ludwig, L. (2005). “Library as Place: Results of a Delphi study”. J Med Libr Assoc, 3(93), 315-326.
  • Pessina, E. A., Nassi, G. & Steccolini, A. (2008). “Accounting Reforms: Determinants of Local Government’s Choices”. Financial Accountability & Management, 3(24), ‌321-342.
  • Sathe, V. (1983). “The Controller’s role in Management”. Organizational Dynamics, 3(11), ‌31-48.
  • Yazdifar, H. & Tsamenyi, M. (2005). “Management Accounting Change and the Changing roles of Management Accountants”. Journal of Accounting and Organizational Change, 2(1),  180-198.