آیا شاخص های فرهنگ ملی هافستد بر بودجه بندی بخش عمومی تأثیرگذار است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

چکیده

باتوجه به تفاوت های ساختار نظری ابعاد فرهنگ ملی در سراسر جهان و اثبات تأثیرگذاری فرهنگ بر روش های تجاری، نظام های قانونمند، هنجارهای اجتماعی و حتی نرخ رشد اقتصادی، در این پژوهش به بررسی و توصیف اثر فرهنگ ملی بر بودجه بندی بخش عمومی پرداخته می شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی بوده و با روش میدانی در دسته نیمه تجربی با رویکرد همبستگی قرار دارد. در این مطالعه از شاخص های مطالعاتی هافستید به عنوان متغیرهای مستقل بهره گرفته شده است. بودجه بندی بخش عمومی نیز به عنوان متغیر وابسته با توجه به بسط مخارج بخش عمومی در کنترل قوه مقننه (قدرت کنترل مجلس) و شفافیت بودجه بندی بخش عمومی در نظر گرفته شده است.
بر اساس یافته های پژوهش شاخص فاصله قدرت دارای رابطه منفی با قدرت کنترل مجلس بوده و شاخص های فردگرایی، مردانه طبعی و ابهام گریزی دارای رابطه مثبتی با قدرت کنترل مجلس می باشند. هم چنین شاخص فردگرایی و مردانه طبعی دارای رابطه مثبت با شفافیت بودجه بندی است. در نتیجه بین شاخص های فرهنگی هافستید و بودجه بندی بخش عمومی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Do Hofstede's National Culture Impact on Public Sector Budgeting Practices?

نویسندگان [English]

 • Ahmad Pifeh 1
 • Hamid Zarei 2
 • Hossein Jaafari Jam 2
1 Assistant Professor in Accounting, Faculty of Economic, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 M.A. in Accounting, Faculty of Economic, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Differences in cultural philosophy at the national level have been theorized to affect business practices, legal systems, social behavior norms, educational achievements and even the rate of economic growth. This literature is extended to investigate whether public sector budgeting procedure associate to national economic culture.
Current paper addresses the shortcoming by using data from Hofstede's research and OECD database to test the relation between cultural dimensions and budgeting procedure. Present study is fundamental and classified as semi-experimental with regression approach. Public sector budgeting procedures are classified regarding to the extent to which the legislative body controls public sector expenditures (Legislative “Power of the Purse”), and also the extent to which the budgets are transparent to both the legislature and the individuals (Budget Transparency).
The followings has been achieved: Hofstede's Power of distance index has a negative relation with Legislative Power of the Purse measure while Individualism, Masculinity and Uncertainty Avoidance indices are remarkably and positively related to; Individualism and Masculinity indices are significantly and positively related to Budgeting Transparency. There is a significant relationship between Hofstede's national culture and public sector budgeting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Budget Transparency
 • Cultural Dimensions
 • Legislative “Power of the Purse”
 • National Culture
 • رحیق اغصان، علی. (1384). دانشنامه در علم و سیاست. تهران: فرهنگ صبا.
 • رضازاده، جواد. (1381). ”رابطه فرهنگ با ارزش های حسابداری (محافظه کاری و پنهان کاری)“. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • سعیدی، پرویز. (1377). ”لزوم کنترل بودجه ای در دستگاه های دولتی“. حسابدار، 13، 54-56.
 • مدرس، احمد؛ دیانتی دیلمی، زهرا. (1383). ”رابطه فرهنگ و  حسابداری“. دو ماهنامه حسابرس، 26(6)، 34-44.
 • نوروش، ایرج؛ دیانتی دیلمی، زهرا. (1382). ”بررسی تأثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 10(33)، 30-40.
 •  
 • Aggarwal, R. & Goodell, J.W. (2014). “National cultural dimensions in finance and accounting scholarship: An important gap in the literatures? ”,  Journal of Behavioral and Experimental Finance, 1, 1-12.
 • ALLEN, T. (2002). “Public accountability and government financial reporting”, Models of Public Budgeting and Accounting Reform, 2(11).
 • Alt, J.E., Lassen, D.D. & Rose, S.  (2006). “The causes of fiscal transparency: evidence from the US states”. IMF Staff papers, 30-57.
 • Askary, S., Pounder, J. & Hassan, Y. (2008). “Influence of culture on accounting uniformity among Arabic nations. Education”. Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 1, 145-154.
 • Chui, A.C., Titman, S. & Wei, K.J. (2010). “Individualism and momentum around the world”. The Journal of Finance, 65(1), 361-392.
 • Cieslewicz, J.K. (2013). “Relationships between national economic culture, institutions, and accounting: Implications for IFRS”. Critical perspectives on accounting, 25(6), 511-528.
 • Doupnik, T.S. & Salter, S.B. (1995). “External environment, culture, and accounting practices: a preliminary test of a general model of international accounting development”.
 • Doupnik, T.S. & Tsakumis, G.T.  (2004). “A critical review of tests of Gray's theory of cultural relevance and suggestions for future research”. Journal of Accounting Literature, 23(1).
 • Eddie, I.A. (1991). “Asia-Pacific cultural values and accounting systems”. Asia Pacific Management Accounting Forum, 16(3), 22-30.
 • Gray, S.J. & Vint, H.M. (1995). “The impact of culture on accounting disclosures: some international evidence”. Asia-Pacific Journal of Accounting, 2(1), 33-43.
 • Gray, S.J. (1988). “Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally”. Abacus, 24(1), 1-15.
 • Harrison, G.L. & McKinnon, J.L.  (1986). “Culture and accounting change: A new perspective on corporate reporting regulation and accounting policy formulation”. Accounting, Organizations and Society, 11(3), 233-252.
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • Hofstede, G. (1983). “Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions”. Expiscations in cross cultural psychology, 335-355.
 • Hofstede, G. (1983). “National cultures in four dimensions: A research-based theory of cultural differences among nations”. International Studies of Management & Organization, 13(1/2), 46-74.
 • Hofstede, G. & Bond, M.H. (1988). “The Confucius connection: From cultural roots to economic growth”. Organizational dynamics, 16(4), 5-21.
 • Hofstede, G. (2001). “Culture's consequences: Comparing values, behaviors”. institutions and organizations across nations, Sage.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and its Importance for Survival (3rd ed). New York: McGraw Hill.
 • Hofstede, G. (2011). “Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context”. online readings in psychology and culture, 2(1), 8.
 • Kwok, C.C. & Tadesse, S. (2006). “National culture and financial systems”. Journal of International Business Studies, 37(2), 227-247.
 • Li, J. & Harrison, J.R. (2008). “Corporate governance and national culture: a multi-country study”. The International Journal of Business in Society, 8(5), 607-621.
 • Matheson, A. (2002). “Better public sector governance: the rationale for budgeting and accounting reform in Western nations”. OECD Journal on Budgeting (Supplement 1), 2, 37-49.
 • Matsumoto, D. & Juang, L. (2004). Culture and Psychology (3rd ed). Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
 • Nobes, C.W. (1983). “A judgmental international classification of financial reporting practices”. Journal of Business Finance & Accounting, 10(1), 1-19.
 • Nobes, C. (1998). “Towards a general model of the reasons for international differences in financial reporting”. Abacus, 34(2), 162-187.
 • Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). (2002). “OECD Best Practices for Budget Transparency”. OECD Journal on Budgeting, 1(3), 7-14.
 • Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). (2012). “OECD Budget Practices and Procedures Survey”. www.oecd.org/gov/budgeting/2012-Budgeting-survey.pdf.
 • Orij, R. (2010). “Corporate social disclosures in the context of national cultures and stakeholder theory”.          Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(7), 868-889.
 • Perera, M.H.B. (1989). “Towards a framework to analyze the impact of culture on accounting”. The international Journal of accounting, 24(1), 42-56.
 • Perera, H., Cummings, L. & Chua, F. (2012). “Cultural relativity of accounting professionalism: evidence from New Zealand and Samoa”. Advances in Accounting, 28(1), 138-146.
 • Pourjalali, H. & Meek. G. (1995). “Accounting and culture: The case of Iran”. Research in Accounting in Emerging Economies, 3, 3-17.
 • Qi, Y. & Mensah, Y.M. (2011). “The Influence of National Culture on Government Budgeting Practices: An International Analysis”. Available at SSRN 1913421.
 • Rankin, F.W., Schwartz, S.T. & Young, R.A. (2008). “The effect of honesty and superior authority on budget proposals”. The Accounting Review, 83(4), 1083-1099.
 • Salter, S.B. & Lewis, P.A. (2011). “Shades of Gray: An empirical examination of Gray's model of culture and income measurement practices using 20-F data”. Advances in Accounting, 27(1), 132-142.
 • Tsakumis, G.T. (2007). “The influence of culture on accountants’ application of financial reporting rules”. Abacus, 43(1), 27-48.
 • Van Schaik, F. & Sanderson, I. (2009). “Presentation of budget information in financial statements: IPSAS 24”.
 • Violet, W.J. (1983). “The development of international accounting standards: an anthropological perspective”. The International Journal of Accounting, 18(2), 1-12.
 • Wehner, J. (2006). “Assessing the power of the purse: An index of legislative budget institutions”. Political studies, 54(4), 767-785.
 • Wehner, J. (2011). “The case for congressional budgeting”. Public Administration Review, 71(3), 349-351.
 • Zarzeski, M.T. (1996). “Spontaneous harmonization effects of culture and market forces on accounting disclosure practices”. Accounting horizons, 10(1), 18.